آزمایشگاه محاسبات نوین

دانلود vpn اتصال(جهت استفاده در بیرون دانشکده)

دانلود راهنمای استفاده از VPN

دانلود راهنمای اتصال به ماشین مجازی

فرم درخواست   PDF

 

 

برای استفاده در بیرون از محیط دانشکده باید از vpn استفاده نمایید. مراحل استفاده از آن به شرح زیر می باشد.