دروس ارائه شده

آمار(کارشناسی)
 

داده کاوی

روش های آماری پیشرفته

محاسبات آماری

مشاوره آماری

چند متغیره پیوسته 1

سری های زمانی

روش های ناپارامتری

فرآیندهای تصادفی

طرح آزمایش های 2

چندمتغیره گسسته 1

رگرسیون 2

آنالیز ریاضی 1

جبر خطی برای آمار

آمارریاضی 1

رگرسیون1

آشنایی با آمار رسمی 

نمونه گیری 1

ریاضی عمومی 2

ریاضی برای آمار

احتمال1

برنامه سازی پیشرفته


آمار (کارشناسی ارشد)
 

رایانش داده محور

مدل سازی و مصورسازی داده ها

نظریه گراف و تحلیل شبکه اجتماعی

نمونه گیری

استنباط آماری 2

نظریه صف

پایان نامه

سمینار


آمار (دکتری)
 

آمار ناپارامتری پیشرفته

سری های زمانی پیشرفته


مهندسی کامپیوتر (کارشناسی)
 

فیزیک 2

معادلات دیفرانسیل

برنامه نویسی پیشرفته

ریاضی عمومی 2

جبر خطی کاربردی

طراحی الگوریتم

معماری کامپیوتر

مهندسی نرم افزار1

ساختمان داده ها و الگوریتم ها

نظریه زبان ها و ماشین

آزمایشگاه معماری کامپیوتر

 


علوم رایانه (کارشناسی ارشد)
 

سیستم های تصمیم یار 

ساختمان داده ها و الگوریتم ها

رایانش داده محور

سیستم های توزیع شده

گراف کاوی

یادگیری ماشین

نظریه زبان ها و ماشین

نظریه بازی ها

الگوریتم های پیشرفته

طراحی الگوریتم

پردازش زبان های طبیعی

برنامه نویسی پیشرفته

کارگاه برنامه نویسی پیشرفته

برنامه سازی پیشرفته

 

 


ریاضی -مالی (کارشناسی ارشد)

 

حسابان تصادفی مالی

ریاضی مالی 1

روش های عددی در ریاضی مالی

 


ریاضی- مالی (دکتری)
 

ریاضیات مالی پیشرفته

حل عددی معادلات دیفرانسیل تصادفی در بازارهای مالی

سری های زمانی مالی 

معرفی سنجه های ریسک