تماس با ما

 


تلفن گویای دانشکده :

88725614

88725214

88717668

اعضائ هیئت علمی

دکتر اسکویی

220

دکتر اسکندری

209

دکتر بامنی مقدم

210

خانم دکتر بنی هاشمی

234

دکتر بحرانی

205

دکتر پورطاهری

207

خانم دکتر پرند

204

دکترتیموری فعال

203

دکترجلودارممقانی

329

دکتر رشیدی

208

دکتر رضایی تبار

213

دکتر زالی

237

دکتر صالحی راد

206

دکتر صفدری

202

خانم دکتر غیاثی

235

خانم دکتر فانی

341

خانم دکتر مدرسی

233

دکتر متین فر

201

دکتر نوابپور

210

دکتر نیسی

218

دکتر نعمت الهی

219

دفترریاست دانشکده

مستقیم1

88725704

مسقیم 2

88725526

ریاست

237

آقای طاهری

237

فکس

88725708

معاون آموزشی‌‌وپژوهشی

240

 

 

اداره آموزش

مستقیم

88725593

خانم سلیمی

228

خانم محمودی

230

آقای بهرامی

224

خانم سهیلی

 

امور پژوهشی

مستقیم

88726755

آقای نوایی

226

امور مالی وکارپردازی

آقای یعقوبی

225

آقای محمدی

223

امورعمومی

مستقیم

88726313

آقای  چرمی

227

مرکز رایانه

آقای پورساعی

231

کتابخانه

خانم شیخ

242

خانم سلطان محمدی

250

امور دانشجویی

مستقیم

88706529

خانم جاهد

222

حراست و انتظامات

مستقیم

88726237

آقای صفر نژاد

251

انتظامات

241

دفتر گروه ها

مستقیم

88716049

آقای تدبیری

216

سایر

آبدارخانه ریاست

239

آبدارخانه اساتیدط 1

232

آبدارخانه اساتیدط2

217

آبدارخانه اساتیدط3

215

بوفه

243

رستوران

244

انتشارات

236