اخبار

اخبار و رویدادها

فراخوان دریافت مقاله

(Journal of Mathematics and Modeling in Finance (JMMF

قابل توجه دانشجویان ارشد و دکتری

چگونگی فرایند جلسه دفاع، پیش دفاع و ... آنلاین از سوی دانشکده ها

قابل توجه دانشجویان گرامی

نکات و توصیه ها جهت شرکت در امتحانات مجازی

پاسخ به سوالات دانشجویان در خصوص آزمون مجازی به صورت تلفنی امکان پذیر شد

با توجه به برگزاری آزمون پایان نیمسال دوم تحصیلی به صورت مجازی،شماره تماس های روسا و کارشناسان آموزشی دانشکده ها برای پاسخ به سئوالات دانشجویان اعلام شد.

قابل توجه کلیه دانشجویان

در خصوص کلاسهای مجازی

اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان گرامی

نکات و توصیه ها جهت شرکت در امتحانات مجازی

پاسخ به سوالات دانشجویان در خصوص آزمون مجازی به صورت تلفنی امکان پذیر شد

با توجه به برگزاری آزمون پایان نیمسال دوم تحصیلی به صورت مجازی،شماره تماس های روسا و کارشناسان آموزشی دانشکده ها برای پاسخ به سئوالات دانشجویان اعلام شد.

قابل توجه کلیه دانشجویان

در خصوص کلاسهای مجازی

فراخوان مقاله

در حوزه تخصصی ریاضیات مالی و کاربردی و تحقیقات بنیادی بازارهای مالی

قابل توجه دانشجویان گرامی

اطلاعیه تکمیل پرسشنامه ارزشیابی آموزشی استادان

آموزشی

قابل توجه دانشجویان ارشد و دکتری

چگونگی فرایند جلسه دفاع، پیش دفاع و ... آنلاین از سوی دانشکده ها

قابل توجه دانشجویان گرامی

نکات و توصیه ها جهت شرکت در امتحانات مجازی

پاسخ به سوالات دانشجویان در خصوص آزمون مجازی به صورت تلفنی امکان پذیر شد

با توجه به برگزاری آزمون پایان نیمسال دوم تحصیلی به صورت مجازی،شماره تماس های روسا و کارشناسان آموزشی دانشکده ها برای پاسخ به سئوالات دانشجویان اعلام شد.

قابل توجه کلیه دانشجویان

در خصوص کلاسهای مجازی

فراخوان مقاله

در حوزه تخصصی ریاضیات مالی و کاربردی و تحقیقات بنیادی بازارهای مالی

پژوهشی

فراخوان دریافت مقاله

(Journal of Mathematics and Modeling in Finance (JMMF

قابل توجه دانشجویان ارشد و دکتری

چگونگی فرایند جلسه دفاع، پیش دفاع و ... آنلاین از سوی دانشکده ها

قابل توجه دانشجویان گرامی

نکات و توصیه ها جهت شرکت در امتحانات مجازی

پاسخ به سوالات دانشجویان در خصوص آزمون مجازی به صورت تلفنی امکان پذیر شد

با توجه به برگزاری آزمون پایان نیمسال دوم تحصیلی به صورت مجازی،شماره تماس های روسا و کارشناسان آموزشی دانشکده ها برای پاسخ به سئوالات دانشجویان اعلام شد.

قابل توجه کلیه دانشجویان

در خصوص کلاسهای مجازی

دسترسی