گروه های آموزشی

 

گروه های آموزشی عبارتند از:

گروه آمار با مدیریت جناب آقای دکتر حمیدرضا صالحی راد و تعداد اعضاء 10 نفر

گروه آموزشی ریاضی با مدیریت جناب آقای دکتر علی صفدری وایقانی و تعداد اعضاء 7 نفر 

گروه آموزشی رایانه با مدیریت جناب آقای دکتر فرزام متین فر و تعداد اعضاء 7 نفر

 

رشته های تحصیلی دایر در دانشکده:

کارشناسی آمار و کاربردها ورودی های قبل از 96 

کارشناسی آمار ورودی 96 به بعد

کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر

کارشناسی ارشد آمار ریاضی 

کارشناسی ارشد آمار اجتماعی اقتصادی

کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی-ریاضی مالی

کارشناسی ارشد نظریه سیستم ها

کارشناسی ارشد محاسبات نرم و هوش مصنوعی

کارشناسی ارشد علم داده از سال 99

دکتری آمار

دکتری ریاضی مالی