فرم ها و آئین نامه های پژوهشی

آیین نامه های داخلی

آئین نامه تشویق آثار پژوهشی

شیوه نامه دستیار پژوهشی

آئین نامه آموزشی دوره دکتری

آئین نامه دوره دکتری

آئین نامه انتقال دانشجویان خارج به داخل

شیوه نامه پذیرش و فرایند تحصیلی دانشجوی دکتری پژوهش محور

جدول زمان بندی اجرای دوره دکتری

شیوه نامه پذیرش و ظرفیت دانشجو در دوره دکتری تخصصی

شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری پژوهش محور

شیوه نامه حمایت مالی دانشگاه از پایان نامه ها و رساله های دانشجویی


آئین نامه های بین المللی

شیوه نامه فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری

شیوه نامه اجرائی سفرهای کوتاه مدت دانشجویان (ارائه مقاله در همایش های بین المللی)

فرایند سفرهای کوتاه مدت دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای ارائه مقاله در همایش های بین المللی

شیوه نامه شرکت دانشجویان در کارگاه ها، المپیادها و دوره های کوتاه مدت آموزشی پژوهشی در سطح بین المللی

فرایند شرکت دانشجویان در کارگاه ها، المپیادها و دوره های کوتاه مدت آموزشی پژوهشی در سطح بین المللی

شیوه نامه شرکت دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی در مسابقات علمی بین المللی

شیوه نامه شرکت دانشجویان دانشگاه در دوره های کوتاه مدت دانش افزائی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی خارجی


فرم های داخلی

فرم شماره (1): معرفی دستیار پژوهشی

فرم شماره (2): گزارش پایان کار دستیار پژوهشی

کاربرگ شماره (1) دوره دکتری

کاربرگ شماره (2) دوره دکتری

کاربرگ شماره (3) دوره دکتری

کاربرگ انتخاب واحد

کاربرگ انتخاب استاد راهنما

فرم گزارش ارزیابی دوم رساله دکتری

فرم گزارش ارزیابی سوم رساله دکتری


فرم های بین الملل

فرم درخواست شرکت در همایش های بین المللی دانشجویی

فرم گزارش علمی شرکت در همایش های بین المللی دانشجوئی

فرم درخواست شرکت در کارگاه های بین المللی

فرم گزارش شرکت در کارگاه های بین المللی

فرم های 101 تا 104 جهت استفاده از فرصت های مطالعاتی کوتاه مدت

فرم شماره (1) درخواست شرکت در دوره های دانش افزایی علمی خارج از کشور

فرم گزارش علمی شرکت در دوره دانش افزایی خارج از کشور