اساتید گروه رایانه

محمدرضا اصغری اسکوئی
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
 

فرشته آزادی پرند
مرتبه علمی :استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
 

حسین تیموری فعال
مرتبه علمی :استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
 

حسن رشیدی
مرتبه علمی :استاد تمام
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
 

فرزام متین فر
مرتبه علمی :استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
مدیر گروه رایانه

محمد بحرانی
مرتبه علمی :استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
 

لطیفه پورمحمد باقر اصفهانی
مرتبه علمی :استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی