اساتید گروه ریاضی

شکوفه بنی هاشمی
مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
 

محمد جلوداری ممقانی
مرتبه علمی :استاد تمام (بازنشسته علمی)
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
 

علی صفدری وایقانی
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
مدیر گروه ریاضی

آذر غیاثی
مرتبه علمی :استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
 

نویده مدرسی
مرتبه علمی :استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
 

عبدالساده نیسی
مرتبه علمی :استاد تمام
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
 

شکوه شاه بیک
مرتبه علمی :استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی