اساتید گروه آمار

فرزاد اسکندری
مرتبه علمی :استاد تمام
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
 

محمد بامنی مقدم
مرتبه علمی :استاد تمام
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
مدیر گروه آمار

رضا پورطاهری
مرتبه علمی :دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
 

وحید رضایی تبار
مرتبه علمی :دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
 

محمد جواد زالی
مرتبه علمی :مربی(بازنشسته علمی)
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
 

محمد رضا صالحی راد
مرتبه علمی :دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
 

نادر نعمت الهی
مرتبه علمی : استاد تمام
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
 

حمیدرضا نواب پور
مرتبه علمی :دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
 

الهام مسیبی امشی
مرتبه علمی :استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
 

فاطمه صفایی کریم آباد
مرتبه علمی :استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی