پایگاه‌های اطلاعاتی

مراجع انگلیسی

* پایگاه Emerald جزو پایگاه های خریداری شده نیست و تنها مقالات ماقبل 2011 را ارائه می نماید.

* دسترسی به پایگاه اطلاعاتی Heinonline به صورت آزمایشی و تا تاریخ 1395/08/10 می باشد.

scopus proquest bloomsbury

sage ebsco ebrary

emerald palgrave elsevier

مراجع فارسی