ریاست دانشکده

نام و نام خانوادگی: رضا پورطاهری

مدرک تحصیلی: دکترای رشته آمار

ایمیل: pourtaheri@atu.ac.ir

شماره تماس: 88725704
 

رئیس دانشکده

دریافت رزومه علمی و پژوهشی
نام و نام خانوادگی: حسن رشیدی

مدرک تحصیلی: دکترای علوم رایانه

ایمیل: hrashi@atu.ac.ir

شماره تماس: (237  ) 88725614
 

معاون آموزشی و پژوهشی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی