اخبار

اخبار و رویدادها

قابل توجه دانشجویان کلیه مقاطع

نحوه تکمیل فرم درخواست از مرکز بهداشت و درمان و ارسال مدارک پزشکی

آزمون دروس تربیت بدنی

4 دی برگزار می گردد

قابل توجه دانشجویان

جهت امور فارغ التحصیلی

اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان کلیه مقاطع

نحوه تکمیل فرم درخواست از مرکز بهداشت و درمان و ارسال مدارک پزشکی

آزمون دروس تربیت بدنی

4 دی برگزار می گردد

قابل توجه دانشجویان

جهت امور فارغ التحصیلی

برنامه هفته پژوهش

همراه با لینک ورود

آموزشی

قابل توجه دانشجویان کلیه مقاطع

نحوه تکمیل فرم درخواست از مرکز بهداشت و درمان و ارسال مدارک پزشکی

آزمون دروس تربیت بدنی

4 دی برگزار می گردد

قابل توجه دانشجویان

جهت امور فارغ التحصیلی

پژوهشی

کرسی ترویجی

مدل بندی و پیش بینی داده های مالی با استفاده از کلاسی از فرآیندهای اتورگرسیور تعمیم یافته تاپایدار شرطی

برنامه هفته پژوهش

همراه با لینک ورود

کرسی ترویجی

ابهام زدایی منابع ذر وب داده با استفاده از وردنت

دسترسی