اخبار

اخبار و رویدادها

برنامه هفته پژوهش دانشکده علوم ریاضی و رایانه

برنامه هفته پژوهش دانشکده علوم ریاضی و رایانه

میزگرد نحوه ارتباط بین مهندسی، علوم کامپیوتر وعلوم انسانی

میزگرد نحوه ارتباط بین مهندسی، علوم کامپیوتر وعلوم انسانی

میزگردعلمی مدل های ریاضی بازارهای مالی

میزگردعلمی مدل های ریاضی بازارهای مالی

کرسی ترویجی سوآپ نکول اعتباری بر اساس یک فرآیند شدت لوی

کرسی ترویجی سوآپ نکول اعتباری بر اساس یک فرآیند شدت لوی

فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی در جامعه و صنعت

فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی در جامعه و صنعت

آیین نامه حمایت از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور

آیین نامه حمایت از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور

اطلاعیه ها

برنامه هفته پژوهش دانشکده علوم ریاضی و رایانه

برنامه هفته پژوهش دانشکده علوم ریاضی و رایانه

میزگرد نحوه ارتباط بین مهندسی، علوم کامپیوتر وعلوم انسانی

میزگرد نحوه ارتباط بین مهندسی، علوم کامپیوتر وعلوم انسانی

میزگردعلمی مدل های ریاضی بازارهای مالی

میزگردعلمی مدل های ریاضی بازارهای مالی

کرسی ترویجی سوآپ نکول اعتباری بر اساس یک فرآیند شدت لوی

کرسی ترویجی سوآپ نکول اعتباری بر اساس یک فرآیند شدت لوی

فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی در جامعه و صنعت

فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی در جامعه و صنعت

آیین نامه حمایت از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور

آیین نامه حمایت از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور

دسترسی