اخبار

اخبار و رویدادها

اطلاعيه ميهماني دانشجويان دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي دولتي و غير دولتي

اطلاعيه ميهماني دانشجويان دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي دولتي و غير دولتي

چهارمين جشنواره فرصت هاي شغلي روشنا

چهارمين جشنواره فرصت هاي شغلي روشنا

کارگاه های مهارت افزایی و سخنرانی آموزشی

کارگاه های مهارت افزایی و سخنرانی آموزشی

كارگاه آموزشي مهارت هاي مددكاري اجتماعي

كارگاه آموزشي مهارت هاي مددكاري اجتماعي

كارگاه آموزشي مهارت هاي عملي اشتغال

كارگاه آموزشي مهارت هاي عملي اشتغال

شيوه نامه و كاربرگ هاي دستيار پژوهشي دانشگاه

شيوه نامه و كاربرگ هاي دستيار پژوهشي دانشگاه

اطلاعیه ها

اطلاعيه ميهماني دانشجويان دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي دولتي و غير دولتي

اطلاعيه ميهماني دانشجويان دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي دولتي و غير دولتي

چهارمين جشنواره فرصت هاي شغلي روشنا

چهارمين جشنواره فرصت هاي شغلي روشنا

کارگاه های مهارت افزایی و سخنرانی آموزشی

کارگاه های مهارت افزایی و سخنرانی آموزشی

كارگاه آموزشي مهارت هاي مددكاري اجتماعي

كارگاه آموزشي مهارت هاي مددكاري اجتماعي

كارگاه آموزشي مهارت هاي عملي اشتغال

كارگاه آموزشي مهارت هاي عملي اشتغال

شيوه نامه و كاربرگ هاي دستيار پژوهشي دانشگاه

شيوه نامه و كاربرگ هاي دستيار پژوهشي دانشگاه

تب دانشگاه علامه

دسترسی