اخبار

اخبار و رویدادها

قابل توجه دانشجویان مشمول جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 96-95

قابل توجه دانشجویان مشمول جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 96-95

برنامه آزمون جامع دكتري (رشته آمار) خرداد ماه 1396

برنامه آزمون جامع دكتري (رشته آمار) خرداد ماه 1396

كارگاه آموزشي اقتصادسنجي كاربردي با نرم افزار EVIEWS

كارگاه آموزشي اقتصادسنجي كاربردي با نرم افزار EVIEWS

سخنراني مهارت هاي مديريت حرفه اي در كسب و كار محصولات سالم و ارگانيك

سخنراني مهارت هاي مديريت حرفه اي در كسب و كار محصولات سالم و ارگانيك

اطلاعيه تكميل پرسشنامه ارزشيابي استادان و دريافت كارت ورود به جلسه ي امتحان

اطلاعيه تكميل پرسشنامه ارزشيابي استادان و دريافت كارت ورود به جلسه ي امتحان

آزمون کتبی درس تربیت بدنی

آزمون کتبی درس تربیت بدنی

اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان مشمول جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 96-95

قابل توجه دانشجویان مشمول جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 96-95

برنامه آزمون جامع دكتري (رشته آمار) خرداد ماه 1396

برنامه آزمون جامع دكتري (رشته آمار) خرداد ماه 1396

كارگاه آموزشي اقتصادسنجي كاربردي با نرم افزار EVIEWS

كارگاه آموزشي اقتصادسنجي كاربردي با نرم افزار EVIEWS

سخنراني مهارت هاي مديريت حرفه اي در كسب و كار محصولات سالم و ارگانيك

سخنراني مهارت هاي مديريت حرفه اي در كسب و كار محصولات سالم و ارگانيك

اطلاعيه تكميل پرسشنامه ارزشيابي استادان و دريافت كارت ورود به جلسه ي امتحان

اطلاعيه تكميل پرسشنامه ارزشيابي استادان و دريافت كارت ورود به جلسه ي امتحان

آزمون کتبی درس تربیت بدنی

آزمون کتبی درس تربیت بدنی

تب دانشگاه علامه

دسترسی