اخبار

اخبار و رویدادها

چهارمین دورۀ مسابقات برنامه‌نویسی ای سی ام در دانشگاه سجاد

چهارمین دورۀ مسابقات برنامه‌نویسی علمی در سطح کشور

رخداد یک روز با فناوری در دانشکده ها

رخداد یک روز با فناوری در دانشکده ها

سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارک های علم و فناوری و مناطق نوآوری

سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارک های علم و فناوری و مناطق نوآوری

آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت آموزش های تخصصی آزاد هفتمین دورۀ آزمون زبان دانشگاه را برگزار می کند

اطلاع رساني برگزاري مجموعه سخنراني هاي علمي پژوهشكده آمار

اطلاع رساني برگزاري مجموعه سخنراني هاي علمي پژوهشكده آمار

اطلاعیه ها

چهارمین دورۀ مسابقات برنامه‌نویسی ای سی ام در دانشگاه سجاد

چهارمین دورۀ مسابقات برنامه‌نویسی علمی در سطح کشور

رخداد یک روز با فناوری در دانشکده ها

رخداد یک روز با فناوری در دانشکده ها

سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارک های علم و فناوری و مناطق نوآوری

سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارک های علم و فناوری و مناطق نوآوری

آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت آموزش های تخصصی آزاد هفتمین دورۀ آزمون زبان دانشگاه را برگزار می کند

اطلاع رساني برگزاري مجموعه سخنراني هاي علمي پژوهشكده آمار

اطلاع رساني برگزاري مجموعه سخنراني هاي علمي پژوهشكده آمار

تب دانشگاه علامه

دسترسی