اخبار

اخبار و رویدادها

برنامه هفته پژوهش دانشكده

برنامه هفته پژوهش دانشكده

راهنمای اعطای جایزه های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 97-96

راهنمای اعطای جایزه های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 97-96

كاربرد عملگرهاي خانواده OWA در تصميم گيري چندگانه

كاربرد عملگرهاي خانواده OWA در تصميم گيري چندگانه

هفته ي فيلم مستند

هفته ي فيلم مستند

آغاز فرآیند اعطای جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان

در سال تحصیلی 97-96 به دانشجویان جدید الورود

اطلاعیه ها

برنامه هفته پژوهش دانشكده

برنامه هفته پژوهش دانشكده

راهنمای اعطای جایزه های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 97-96

راهنمای اعطای جایزه های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 97-96

كاربرد عملگرهاي خانواده OWA در تصميم گيري چندگانه

كاربرد عملگرهاي خانواده OWA در تصميم گيري چندگانه

هفته ي فيلم مستند

هفته ي فيلم مستند

آغاز فرآیند اعطای جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان

در سال تحصیلی 97-96 به دانشجویان جدید الورود

تب دانشگاه علامه

دسترسی