اخبار

اخبار و رویدادها

کارگاه‌های آموزشی پیش‌روی کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد

کارگاه‌های آموزشی پیش‌روی کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد

دستورالعمل شناسايي و تعيين دانشجوي استعداد درخشان در دانشگاه

دستورالعمل شناسايي و تعيين دانشجوي استعداد درخشان در دانشگاه

كارگاه مديريت سبد دارايي

كارگاه مديريت سبد دارايي

مدرسه روش تحقيق

دوره دوم مدرسه بین المللی روش تحقیق علامه طباطبائی با تدریس استادان برجسته خارجی و داخلی در فروردین و اردیبهشت ماه سال ۹۶ برگزار می شود

اطلاعیه ها

کارگاه‌های آموزشی پیش‌روی کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد

کارگاه‌های آموزشی پیش‌روی کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد

دستورالعمل شناسايي و تعيين دانشجوي استعداد درخشان در دانشگاه

دستورالعمل شناسايي و تعيين دانشجوي استعداد درخشان در دانشگاه

كارگاه مديريت سبد دارايي

كارگاه مديريت سبد دارايي

مدرسه روش تحقيق

دوره دوم مدرسه بین المللی روش تحقیق علامه طباطبائی با تدریس استادان برجسته خارجی و داخلی در فروردین و اردیبهشت ماه سال ۹۶ برگزار می شود

تب دانشگاه علامه

دسترسی