• جلسات دفاع دانشکده علوم ریاضی و رایانه
برگزاری جلسه دفاع خانم پریسا طالع پیله رود دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آمار اجتماعی و اقتصادی شنبه 98/12/17

موضوع : تحلیل بیزی مدل های VAR

جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.


برگزاری جلسه دفاع آقای علی وینسفهانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آمار ریاضی شنبه 98/12/10

موضوع : شبیه سازی در سامانه صف M/M/1 با ورود و سرویس وابسته با رهیافت مفصل

جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.


برگزاری جلسه دفاع آقای محمد هادی کاظمییان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم کامپیوتر یکشنبه 98/11/27

موضوع : طراحی سیستم هویت سنجی توزیع شده برپایه زنجیره بلوکی برای اینترنت اشیاء

جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.


برگزاری جلسه دفاع خانم صدیقه امیدوار شلمانی دانشجوی دکتری رشته آمار شنبه 98/11/26

موضوع : تحلیل کلاسیک و بیزی توزیع های آمیزه ای متناهی تحت طرح های نمونه گیری مجموعه ی رتبه ای گونه

جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.


برگزاری جلسه دفاع آقای عرفان نصیری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم کامپیوتر شنبه 98/11/26

موضوع : یادگیری فعال با شبکه های عصبی پیچشی مطالعه موردی رده بندی تصاویر فرا طیفی با استفاده از نگرش بیزی

جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.


برگزاری جلسه دفاع آقای مجید همتی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آمار ریاضی یکشنبه 98/11/20

موضوع : مدل صف بندی وابسته حالت M/G/c/c برای ترافیک جاده ای

جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.


برگزاری جلسه دفاع آقای سلمان علی پوربر کادهی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آمار ریاضی یکشنبه 98/11/20

موضوع : برآوردکننده های کم ترین انقباض و انتخاب اپراتور مطلق با استفاده از مولفه های اصلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.


برگزاری جلسه دفاع آقای سعید زهری اسفندآبادی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی کاربردی گرایش مالی شنبه 98/11/19

موضوع : مدل ساختاری برای قیمت گذاری سوآپ نکول اعتباری تحت فرایندهای لوی

جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.


برگزاری جلسه دفاع خانم سپیده مرادی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آمار ریاضی سه شنبه 98/11/18

موضوع : مقایسه جانهی چندگانه و وزن دهی امتیاز در تعدیل اثر بی پاسخی واحد

جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.


برگزاری جلسه دفاع سها سهامی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آمار اجتماعی و اقتصادی سه شنبه 98/11/15

موضوع : طراحی آماری نمودار GWNA برای پایش میانگین فرایند یک متغیره بر اساس توزیع پیش گوبیزی

جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.


برگزاری جلسه دفاع خانم مریم بهروان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آمار اجتماعی و اقتصادی سه شنبه 98/10/10

موضوع : استنباط در نمونه های نا احتمالی

جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.


برگزاری جلسه دفاع خانم آیتین سعادت ملی دانشجوی دکتری رشته آمار چهار شنبه 98/8/1

موضوع : طراحی اقتصادی و آماری نمودارهای کنترلیxو x2 تحت مدل شوک بر 12 و انحرافهای با دلیل چندگانه مستقل

جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.


برگزاری جلسه دفاع آقای احمد عارفی مسکونی دانشجوی دکتری رشته آمار چهار شنبه 98/7/24

موضوع : مدل سازی داده های مالی نامتقارن و چند نمایی با استفاده از فرایندهایخوش خوی پایدار

جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.


برگزاری جلسه دفاع خانم الهام نصرالهی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضیات مالی یکشنبه 98/6/31

موضوع : قیمت گذاری اختیار تلاطم با کشیدگی تصادفی و کاربرد آن در شاخص تلاطم

جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.


برگزاری جلسه دفاع آقای سید حامد اسدی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته ریاضیات مالی یکشنبه 98/6/31

موضوع: قیمت گذاریاختیاری سبدی با دارایی های همیشه تصادفی

جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.


برگزاری جلسه دفاع آقای میثم شوقی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته ریاضیات مالی بکشنبه98/6/31

موضوع: مدل های ساختار زمانی خطی- کسری

جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.


برگزاری جلسه دفاع آقای علیرضا مطواعی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضیات مالی یکشنبه 98/6/31

موضوع : مدل سازی اعتباری و ارزیابی سوآپ نکول اعتباری

جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.


برگزاری جلسه دفاع خانم الهه اصغری آهویی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم کامپیوتر سه شنبه 98/6/26

موضوع: یافتن یک مسیریابی بهینه و قابل اطمینان در شبکه های (WSN) با استفاده از الگوریتم مسیریابی داده ها برای تجمیع داده ها

جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.


برگزاری جلسه دفاع خانم مهکامه راندی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم کامپیوتر دوشنبه 98/6/25

موضوع: بهبود پیوند شباهت مجموعه ای موازی کلان داده با استفاده از رویکرد نگاشت - کاهشی

جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.


برگزاری جلسه دفاع آقای محمد حسین سلیمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آمار اجتماعی و اقتصادی چهارشنبه 98/6/24

موضوع: طزاحی آماری-اقتصادی نمودار کنترلی نشانه بر اساس نمونه گیری مجموعه ی رتبه ای تحت مدل شوک وایبول

جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.


برگزاری جلسه دفاع خانم علیا رستمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آمار اجتماعی و اقتصادی یکشنبه 98/6/24

موضوع: طراحی آماری-اقتصادی نمودارهایx وEwma برای پایش میانگین فرایند تحت نمونه گیری مجموعه ی رتبه ای

جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.


برگزاری جلسه دفاع خانم چمین خاصی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آمار ریاضی یکشنبه 98/6/24

موضوع: براورد بیزی ناپارامتری تابع شدت فرایند پواسون ناهمگن زمانی با استفاده از پیشین آمیزه ای دیریکله

جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.


برگزاری جلسه دفاع آقای شایان نوعی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم کامپیوتر چهارشنبه 98/6/20

موضوع: شناسایی عوامل تاثیرگذار مشتریان بر روی بازاریابی با استفاده از نظرات آنها و تکنیک های متن کاوی

جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.


برای مشاهده جزئیات جلسات دفاع، روی جلسه دفاع مد نظر کلیک کنید