• جلسات دفاع

برگزاری جلسه دفاع سرکار خانم الهه اصغری آهویی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم کامپیوتر

موضوع: یافتن یک مسیریابی بهینه و قابل اطمینان در شبکه های (WSN) با استفاده از الگوریتم مسیریابی داده ها برای تجمیع داده ها

جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.

برگزاری جلسه دفاع سرکار خانم مهکامه راندی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم کامپیوتر

موضوع: بهبود پیوند شباهت مجموعه ای موازن کلان داده با استفاده از رویکرد نگاشت- کاهش

جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.

برگزاری جلسه دفاع آقای محمدحسین سلیمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آمار اجتماعی و اقتصادی

موضوع: طراحی آماری- اقتصادی نمودار کنترلی نشانه بر اساس نمونه گیری مجموعه ی رتبه ای تحت مدل شوک وایبول

جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.

برگزاری جلسه دفاع دانشجو خانم علیا رستمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آمار اجتماعی و اقتصادی

موضوع: طراحی آماری- اقتصادی نمودارهای کنترلی X و EWMA برای پایش میانگین فرایند تحت نمونه گیری مجموعه ی رتبه ای

جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.

برگزاری جلسه دفاع خانم چیمن خاصی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آمار ریاضی

موضوع: برآورد بیزی ناپارامتری تابع شدت فرایند پواسون ناهمگن زمانی با استفاده از پیشین آمیزه ی دیریکله

جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.

برگزاری جلسه دفاع آقای شایان نوعی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم کامپیوتر

موضوع: شناسایی عوامل تأثیرگذار مشتریان بر روی بازاریابی با استفاده از نظرات آنها و تکنیک های متن کاوی

جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.

برگزاری جلسه دفاع خانم سیده فائزه موسوی نیا دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آمار ریاضی

موضوع: کاربرد مدل های خودرگرسیون برداری آستانه ای در انتقال سیاست های پولی

استاد راهنما: جناب آقای دکتر صالحی راد

استاد مشاور: جناب آقای دکتر حبیبی

استاد داور: جناب آقای دکتر پورطاهری

ساعت: 14 روز شنبه

مورخ: 1398/04/22

مکان: سالن بادامچی زاده

 

 

برگزاری جلسه دفاع خانم فاطمه برخوردار برواتی دانشجوی کارشناسی ارشد آمار اجتماعی و اقتصادی

موضوع پایان نامه: طراحی نمودار کنترلی علامت چند متغیره میانگین متحرک موزون نمایی برای پایش پارامتر مرکزی

استاد راهنما: جناب آقای دکتر محمد بامنی مقدم

استاد مشاور: جناب آقای دکتر فرزاد اسکندری

استاد داور: جناب آقای دکتر رضا پورطاهری

زمان دفاع: 1398/04/22

مکان: سالن دکتر بادامچی زاده

اطلاعیه دفاع

برگزاری جلسه دفاع آقاي مسعود توكلي 

موضوع پایان نامه: طراحي آماري اقتصادي نمودار كنترلي بيزي با استفاده از روش مونت كارلو

استاد راهنما: دكتر پورطاهري

استاد مشاور: دکتر بامني مقدم

استاد داور: دكتر نورانسا - دكتر اسكندري - دكتر صالحي راد

زمان دفاع: 31 شهريور ماه ۱۳۹۵، ساعت 16  

 

 

برگزاری جلسه دفاع آقاي علي اكبر حيدري 

موضوع پایان نامه: طراحي آماري اقتصادي نمودار كنترلي ايكس بار تحت مدل شوك بر 12

استاد راهنما: دكتر بامني مقدم

استاد مشاور: دکتر اسكندري

استاد داور: دكتر پورطاهري - دكتر برادران كاظم زاده - دكتر نعمت الهي

زمان دفاع: 29 شهريور ماه ۱۳۹۵، ساعت 15