• مدیر گروه های دانشکده
نام و نام خانوادگي: محمد بامني مقدم

مدرک تحصيلي: دکتراي آمار

ايميل: bamenimoghadam@atu.ac.ir 

شماره تماس: 88725614 - (329)

مدير گروه آمار

دريافت رزومه علمي و پژوهشي
نام و نام خانوادگي: علی صفدری وایقانی

مدرک تحصيلي: دکتراي رياضي

ايميل: asafdari@atu.ac.ir 

شماره تماس: 88725614 - (202)

مدير گروه رياضي

دريافت رزومه علمي و پژوهشي
نام و نام خانوادگي: حسن رشيدي

مدرک تحصيلي: دکتراي علوم رايانه

ايميل: rashidi@atu.ac.ir 

شماره تماس: 88725614 - (208)

مدير گروه رايانه

دريافت رزومه علمي و پژوهشي