• اساتيد گروه رايانه

محمدرضا اصغری اسکوئی
مرتبه علمي : استادیار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي
 

فرشته آزادی پرند
مرتبه علمي :استادیار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي
 

حسین تیموری فعال
مرتبه علمي :استاديار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي
 

حسن رشیدی
مرتبه علمي :دانشیار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي
 

فرزام متین فر
مرتبه علمي :استادیار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي
مدیر گروه رایانه

محمد بحرانی
مرتبه علمي :استادیار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي