• اساتيد گروه رياضي

شکوفه بنی هاشمی
مرتبه علمي : استادیار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي
مدیر گروه ریاضی

محمد جلوداری ممقانی
مرتبه علمي :استاد
دريافت رزومه علمي و پژوهشي
 

علی صفدری وایقانی
مرتبه علمي : دانشیار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي
 

آذر غیاثی
مرتبه علمي :استادیار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي
 

نویده مدرسی
مرتبه علمي :استادیار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي
 

عبدالساده نیسی
مرتبه علمي :دانشيار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي