• دروس ارائه شده
آمار اقتصادی(کارشناسی ارشد)

3132071 - اقتصاد خرد و کلان

3133033 - نظریه نمونه گیری

3133085 - سری های زمانی مالی


آمار ریاضی(کارشناسی ارشد)

3101472تحلیل آماری الگوهای نقطه ای


آمار رسمی(کارشناسی ارشد)

3133052 - برآورد کوچک ناحیه ای

3133061 - پردازش و مدل بندی مه داده ها

3134003 - سمینار


آمار (دکتری)

3101711نظریه بزرگ نمونه ای


ریاضی مالی (کارشناسی ارشد)

3133012 - ریاضیات سرمایه گذاری

3133015 - مهندسی مالی

3133065 - ریاضی مالی2

3133074 - سری های زمانی مالی

3134003 - سمینار

نظریه اندازه و احتمال


ریاضی مالی (دکتری)

3143043 - اوراق بهادار با درآمد ثابت

3145008 - ریاضی مالی1

3145009 - حسابان تصادفی در مالی


علوم رایانه-سیستم های رایانه ای (کارشناسی ارشد)

3132055 - طراحی نرم افزار پیشرفته

3132057 - پایگاه داده پیشرفته

3134003 - سمینار

3137001 - داده کاوی محاسباتی

3137002 - الگوریتم های پیشرفته


علوم رایانه-سیستم های هوشمند(کارشناسی ارشد)

3133084 - شبکه های عصبی مصنوعی

3134003 - سمینار

3137001 - داده کاوی محاسباتی

3137002 - الگوریتم های پیشرفته

3137003 - هوش مصنوعی پیشرفته