• آرشیو اخبار آموزشی


کرسی ترویجی

1399/09/17

مدل بندی و پیش بینی داده های مالی با استفاده از کلاسی از فرآیندهای اتورگرسیور تعمیم یافته تاپایدار شرطیبازدید: 209خروج