• آموزش


قابل توجه کلیه دانشجویان

1399/04/04

در خصوص کلاسهای مجازی

فایلهای ضبط شده کلاسها در سیستم آموزش مجازی قرار گرفت و برای دانشجویان قابل استفاده استبازدید: 950خروج