• خبر روز


اختصاص 4 سهمیه کارکنان وظیفه مأمور به دانشگاه علامه

1398/06/23

اختصاص 4 سهمیه کارکنان وظیفه مأمور به دانشگاه علامه

در اجرای نامه شماره 3/139470 مورخ 1398/6/13 معاون محترم پژوهش و فناوری وزارت متبوع، چهار سهمیه کارکنان وظیفه مأمور به این دانشگاه اختصاص یافت. شرایط استفاده از سهمیه یاد شده به شرح زیر است:

1- دانش آموخته کارشناسی ارشد و یا دکتری باشند؛

2- تاریخ اعزام آنها 1398/8/1 یا 1398/10/1 باشد؛

3- فرم شماره 1 و 2 را تکمیل و به امور پژوهشی تحویل دهید؛

4- داوطلبان حداکثر تا تاریخ 1398/6/20 فرم ها را تحویل نمایند تا در روز شنبه مورخ 1398/6/23 برای انجام مصاحبه حضوری در این معاونت دعوت شوند.

نامه وزارت علوم

فرم شماره 1

فرم شماره 2

 بازدید: 310خروج