• خبر روز


برنامه زمانی حضور کارکنان در دانشکده 3 الی 7 خرداد

1399/02/21

.

 

نیروهای اداری

تاریخ

آقای موسی طاهری امور کلاسها 

آقای پورساعی سایت

خانم محمودی آموزش

شنبه 99/3/3

عید سعید فطر

یکشنبه 99/3/4

عید سعید فطر

دوشنبه 99/3/5

آقای چرمی امور عمومی

آقای موسی طاهری امور کلاسها 

خانم شیخ نواز جاهد امور دانشجویی

خانم سلیمی آموزش

آقای نصیری کتابخانه

آقای تدبیری مسئول دفتر ریاست 

سه شنبه 99/3/6

آقای چرمی امور عمومی

آقای پورساعی سایت

آقای محمدی

 آقای بهرامی آموزش 

آقای نوایی پژوهش

آقای تدبیری مسئول دفتر ریاست

چهارشنبه 99/3/7

 بازدید: 92خروج