• فرهنگی دانشجویی


کارگاه

1397/09/26

مقدماتی بر یادگیری ماشینی در پایتونبازدید: 1422خروج