• تماس با ما

لیست تلفن های دانشکده

 

ردیف نام واحد تلفن
۱ دفتر رياست دانشکده ۸۸۷۱۶۵۲۰
۲ دتفر معاونين دانشکده ۸۸۷۲۳۱۶۵
۳ دفتر شاهد و ايثارگر ۸۸۷۲۱۲۲۴
۴ دفتر قراردادهای اساتيد ۸۸۵۵۴۹۱۰
۵  امور عمومی دانشکده ۸۸۵۵۴۹۰۵
۶  امور دانشجويي دانشکده ۸۸۵۵۴۹۰۲
۷  مسئول سعمی و بصری ۸۸۵۵۴۹۰۷
۸ امور مالی ۸۸۷۰۳۱۴۱
۹ حراست  ۸۸۷۲۱۲۲۶
۱۰ کارپرداز ۸۸۵۵۴۹۰۸
۱۱ دبير خانه ۸۸۷۲۶۳۸۷
۱۲ مسئول دفتر گروهها ۸۸۷۱۳۱۶۰
۱۳ فصلنامه ۸۸۷۲۶۳۸۸
۱۴ پژوهشی ۸۸۷۱۸۶۱۶
۱۵ تلفنخانه ۸۸۷۲۵۴۰۰