• آیین نامه ها و بخشنامه ها
New Page 1

کارشناسی 

 1. اصلاحیه آیین نامه مهمان انتقال
 2. آیین نامه مهمان و انتقال
 3. شیوه نامه حذف ترم، حذف پزشکی و مرخصی تحصیلی
 4. آئین نامه جدید دوره های کاردانی و کارشناسی (پیوسته، ناپیوسته)
 5. دستور العمل ثبت و تغییر نمرات مقطع کارشناسی
 6. آیین نامه پذیرش با آزمون استعداد های درخشان در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

 1. آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد
 2. آیین نامه پذیرش با آزمون استعداد های درخشان در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد

دکتری

 1. آیین نامه دوره دکتری ورودی های ۸۹ و بعد از آن
 2. آیین نامه دوره دکتری ورودی ۸۸
 3. آیین نامه دوره دکتری ۸۴ تا ۸۸
 4. دستور العمل خلاصه ارزیابی جامع
 5. نمره رساله دوره دکتری
 6. نمره زبان تافل قابل قبول دانشگاه