• تاریخچه دانشکده

حدود بیست سال پس از تاسیس دانشگاه علامه طباطبایی، به خواست و مشیت الهی و همت مسوولان محترم دانشگاه، دانشکده علوم ریاضی و رایانه به   جمع دانشکده های دانشگاه پیوست. این دانشکده  از تکثیر گروه آمار به سه گروه آمار- ریاضی- رایانه تشکیل شده است. در واقع از سال 1363 پس از ادغام برخی واحدهای دانشگاهی و تاسیس دانشگاه  این گروه سیر تکاملی خود را شروع و با 7 عضو با تخصص های آمار- ریاضی و رایانه و تنها دوره کارشناسی آمار به تشکلی با 16 عضو و دوره های متنوع کارشناسی –کارشناسی ارشد و دکتری تبدیل شده است. مضاف براینکه در طول دوران همواره یاری کننده دیگر دانشکده ها در امر تدریس دروس ریاضی- آمار و رایانه و امور پژوهشی و پایان نامه ها و رساله ها بوده و هست.  به هر حال اهمیت علوم ریاضی و رایانه در دیگر علوم به خصوص علوم انسانی دلیل محکمی برای تشکیل این دانشکده در بزرگترین دانشکده علوم انسانی کشور گردید.

   در حال حاضر این دانشکده در کنار دانشکده اقتصاد و در محل این دانشکده مستقر است . آقای دکتر عباس شاکری رییس دانشکده اقتصاد عهده دار سرپرستی دانشکده علوم ریاضی ورایانه هستند. همچنین آقای دکتر رضا پورطاهری معاون دانشکده هستند.

در زمینه پژوهشی دانشکده علوم ریاضی و رایانه  یکی از فعال ترین دانشکده ها است که مقاله ها و کتاب های  چاپ شده توسط اعضا موید این موضوع است. همچنین در حال حاضرچهار  نفر از اعضای دانشکده عهده دار سمت های مهم در سازمان مرکزی  دانشگاه هستند. این دانشکده در حال توسعه بوده و امید است با جذب نیروهای جدید و کارا زمینه رشد و پیشرفت بیش از پیش دانشکده فراهم گردد.