• اساتيد گروه آمار

فرزاد اسكندري
مرتبه علمي : دانشيار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي
عبدالرحيم بادامچي زاده
مرتبه علمي : دانشيار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي
محمد بامني مقدم
مرتبه علمي : استاد
دريافت رزومه علمي و پژوهشي
حسين بهزادي
مرتبه علمي : مربي
دريافت رزومه علمي و پژوهشي
رضا پورطاهري
مرتبه علمي : دانشيار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي
وحيد رضايي تبار
مرتبه علمي : استاديار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي
محمدجواد زالي
مرتبه علمي : مربي
دريافت رزومه علمي و پژوهشي
محمدرضا صالحي راد
مرتبه علمي : دانشيار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي
شبنم فاني
مرتبه علمي : استاديار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي
نادر نعمت الهي
مرتبه علمي : دانشيار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي
حميدرضا نواب پور
مرتبه علمي : دانشيار
دريافت رزومه علمي و پژوهشي