اخبار

اخبار و رویدادها

آشنایی با بازار اختیار معامله و فرایند اجرایی آن در بورس های معتبر جهان و ایران

آشنایی با بازار اختیار معامله و فرایند اجرایی آن در بورس های معتبر جهان و ایران

کرسی ترویجی : ساختار هندسی مدلهای مالی

کرسی ترویجی : ساختار هندسی مدلهای مالی

كارگاه آموزشي داده كاوي

كارگاه آموزشي داده كاوي

كارگاه آموزشي نرم افزار SPSS

كارگاه آموزشي نرم افزار SPSS

اطلاعیه ها

آشنایی با بازار اختیار معامله و فرایند اجرایی آن در بورس های معتبر جهان و ایران

آشنایی با بازار اختیار معامله و فرایند اجرایی آن در بورس های معتبر جهان و ایران

کرسی ترویجی : ساختار هندسی مدلهای مالی

کرسی ترویجی : ساختار هندسی مدلهای مالی

كارگاه آموزشي داده كاوي

كارگاه آموزشي داده كاوي

كارگاه آموزشي نرم افزار SPSS

كارگاه آموزشي نرم افزار SPSS

تب دانشگاه علامه

دسترسی